Duck hunt

Listening Unit 14 Lớp 12 Trang 156

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Listening Trang 156 SGK. Theo cặp, em hãy quan sát tranh và đoản tòa nhà thuộc tô chức quốc tế nào.

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, em hãy quan sát tranh và đoản tòa nhà thuộc tô chức quốc tế nào.

* Nghe và lặp lại

Destruction                                Colonies

International                             Independence

Organisation                             United Nations

While you listen., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn nhận được, trước hết cần phải trao tặng. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên