pacman, rainbows, and roller s

Listening Unit 5 Lớp 10 Trang 57

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 5 Technology And You Listening trang 57. Lắng nghe một giám đốc lớn tuổi của một công ty nói về kinh nghiệm học cách sử dụng máy tính cùa ông và quyết định xem những lời nói sau đúng (T) hay sai (F).

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Em thường dùng các vật dụng sau ở mức độ nào? Đánh dấu vào cột em chọn rồi so sánh câu trả lời của em với bạn.

While you listen

Task 1: Lắng nghe một giám đốc lớn tuổi của một công ty nói về kinh nghiệm học cách sử dụng máy tính cùa ông và quyết định xem những lời nói sau đúng (T) hay sai (F).

1. F     2. T     3.T     4. F     5. F     6. F

Task 2: Em hãy nghe lại câu chuyện của ông ấy và điền vào chỗ trống.

1. invited           3. refused             5. anything, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nào có sức khỏe là có hy vọng và người nào có hy vọng là có tất
cả.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên