Duck hunt

Luật thơ – Ngữ văn 12, tập 1

Soạn bài – Luật thơ

I: Yêu cầu của bài học

-Nắm được quy tắc về câu, tiếng, vần, nhịp, thanh của một số thể thơ truyền thống.

-Vận dụng hiểu biết trên vào việc lĩnh hội và phân tích thơ.

II: Kiến thức cơ bản

1: Luật thơ của một thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định.

2: Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình trong dòng thơ, sự phối hợp thanh điệu của tiếng, sự đối lập hay kết dính ở dòng trước với dòng sau, sự ngắt nhịp thơ… đều trở thành quy tắc của thơ ca truyền thống, đặc biệt là các thể thơ luật Đường. Thơ hiện đại có nhiều biến đối nhưng nhiều trường hợp vẫn dựa trên quy tắc truyền thống.

3: Các thể thơ truyền thống bao gồm thơ lục bát , song thất lục bát, ngũ ngôn luật Đường, thất ngôn luật Đường. Các thể thơ hiện đại có thơ bốn tiếng, bảy tiếng, tám tiếng…, thơ tự do và thơ văn xuôi.

III: Luyện tập

1: Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh của câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn luật Đường qua các ví dụ sau:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình
và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.
Many people know so little about what is beyond their short range of experience. They look within themselves
and find nothing! Therefore they conclude that there is nothing outside themselves either.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên