Chương I – Tiết 10 : Lực đẩy Acsimet – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13


10.1. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào

A. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật


B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


C. trọng lượng riêng và thể tích của vật


D. trọng lượng của vật và thể tích của sản phẩm lỏng bị vật chiếm chỗ.


Giải


Chọn B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


10.2. Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất ?


A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring