The Soda Pop

Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41


1. Hãy tính hoá trị của đồng Cu, photpho P, silic S và sắt Fe trong các công thức hoá học sau ;Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41

Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41


2. Cho biết nhóm công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3. Hãy chọn công thức hoá học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây :


Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41


3. Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là Fe2O3, hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau :


Chương I – Tiết 8 : Bài luyện tập 2 chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 41, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên