Polaroid

Chương V – Tiết 7 : Bài luyện tập 7 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 131, 132
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 131, 132


ương tự như natri, các kim loại kali K và canxi C cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng hidro.

a) Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.


b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?


Hướng dẫn giải:


Phương trình phản ứng:


2K + 2H2O   →  2KOH + H2


Ca + 2H2O   → Ca(OH)2  + H2


Phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng thế.


Chương V – Tiết 7 : Bài luyện tập 7 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 131, 132, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái tốt hơn cũng là kẻ thù của cái tốt.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên