Old school Swatch Watches

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN


MIỀN NAM (1973 - 1975)Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dây Xuân 1975


I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM


-       Sau Hiệp định Paris 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.


-       Cuối tháng 6/1973,miền Bắc hoàn thành  tháo gỡ bom mìn, thủy lôi, bảo đảm đi lại bình thường.


-       Trong hai năm 1973 -1974:


+         Miền Bắc cơ bản khôi phục các cơ sở  kinh tế, hệ thống thủy nông, các công trình   văn hóa,giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triển., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết móc nối nhiều kế với nhau.
Liên hoàn kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên