Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được. Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ.
Society bristles with enigmas which look hard to solve. It is a perfect maze of intrigue.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket