Polaroid

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Hô hấp ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 55
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Hô hấp ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 55Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì?

Trả lời:


Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.


Câu 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?


Trả lời


Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được sử dụng


trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí = 38/2 = 19 lần.


Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?


Trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên