Insane

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 115 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 115 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 115 SGK)

Đề bài:


Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.


(Hãy nghe dự báo thời tiết sau đó điền vào chỗ trống trong bảng bảng thông tin em nghe được. Từ cho trong khung sẽ giúp em).


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên