Snack's 1967

Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.




LANGUAGE FOCUS. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 137 SGK)









Đề bài:


Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.


(Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ cho trong khung).


construct         reach          present         complete           design


a)  Sydney Opera House was completed in 1973.


b)  The first and longest section of the Great Wall of China ___ ____ between


221 and 204 BC.


c) The Eiffel Tower______ by the French civil engineer Alexander Gustave



, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên