Ring ring

Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 137 SGK)

Đề bài:


Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.


(Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ cho trong khung).


construct         reach          present         complete           design


a)  Sydney Opera House was completed in 1973.


b)  The first and longest section of the Great Wall of China ___ ____ between


221 and 204 BC.


c) The Eiffel Tower______ by the French civil engineer Alexander Gustave, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi đã quen với ấm áp rồi thì cái rét trở nên không chịu nổi.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên