Duck hunt

Giáo án Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với vũ trụ bao la, bạn chỉ là một người nhỏ bé. Đối với một người, bạn là cả vũ trụ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên