Snack's 1967

Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?”

*  Chúng ta dùng cấu trúc:


Do you mind if I + V (simple present)…?


Would you mind if I + V (simple past)…?


để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:


–     Please do. (Bạn cứ làm đi.)


–     No. Not at all. (Không sao cà.)


–    Never mind/ You’re welcome. (Không sao)


–    No, of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả.), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn.
Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên