XtGem Forum catalog

Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?”

*  Chúng ta dùng cấu trúc:


Do you mind if I + V (simple present)…?


Would you mind if I + V (simple past)…?


để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:


–     Please do. (Bạn cứ làm đi.)


–     No. Not at all. (Không sao cà.)


–    Never mind/ You’re welcome. (Không sao)


–    No, of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả.), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những tâm hồn vĩ đại luôn va phải sự chống đối mãnh liệt từ những trí óc tầm thường.
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên