XtGem Forum catalog

Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Do you mind if I..?/ Would you mind if I…?/ Would you mind + V-ing?”

*  Chúng ta dùng cấu trúc:


Do you mind if I + V (simple present)…?


Would you mind if I + V (simple past)…?


để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:


–     Please do. (Bạn cứ làm đi.)


–     No. Not at all. (Không sao cà.)


–    Never mind/ You’re welcome. (Không sao)


–    No, of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả.), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu yêu thì nói rằng yêu,. Không yêu hãy nói một điều cho xong.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên