Chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại.
Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow
men.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring