XtGem Forum catalog

Chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên