Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Sử 6 -Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Cây papyrus

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì ?-Thiên văn học và lịch ra đời thuận lợi để làm ruộng .-Làm đồng hồ đo thời gian .-Chữ tượng hình là hình vẽ theo qui ước , mô phỏng vật thật .-Người Ai Cập viết trên giấy Pa- pi -rút ; người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ tre ; người Lưỡng Hà viết trên đất sét đem nung khô .-Sáng tạo ra chữ số : số 1 đến 9 và số 0 là công của ngươi Ấn Độ cổ đại .-Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10, Pi=3,16. và giỏi về hình học .-Người Lưỡng Hà giỏi về số học .​
-Kiến trúc : Kim Tự Tháp ở Ai Cập , thành Ba- bi -lon ở Lưỡng Hà .Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ số 1 đến 9 và số 0 (Ấn Độ cổ đại)Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 102. Người Hi Lạp và Rô ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

-Người Hy Lạp và Rô Ma làm ra lịch dựa theo sự di chuyển của Trái đất quanh mặt trời ( 1 năm là 365 ngày 6 giờ chia thành 12 tháng .

-Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c….. do đó ý nghĩ của con người được ghi chép lại .

* Các nhà khoa học nổi danh:-Tóan học : Ta -lét , Pi- ta -go, Ơ -cơ -lít . Ứng dụng vào việc đo đạc ruộng đất , xây dựng, tính toán buôn bán , quân sự .-Vật lý : Ac- si - mét .-Triết học : Pla tôn,A ri x tốt .-Sử học: Hê- rô -đốt , Tu- xi -đít .-Địa lý : Stơ- ra -bôn .​


* Văn học Hy Lạp :-Sử thi I –li- át , Ô- đi- xê của Hô -me .-Kịch thơ Ô -re -xti của Et- xin, Ơ -đép .* Kiến trúc và điêu khắc :-Pac –tê- nông –Hy Lạp.-Đấu trường Cô- li -dê – Rô ma .-Tượng lực sĩ ném đĩa .-Tượng thần vệ nữ Mi -lô .Chữ viết ,lịch và một số thành tựu khoa học cơ bản thời cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay .


Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Giấy papyrusLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên mai rùaLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên thẻ treLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Chữ viết trên đất sét nung khôLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,cLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Bình gốm Hy LạpLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Thần VenusLịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .Khải hoàn môn La Mã

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
Every day should be passed as if it were to be our last.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have