Insane

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit (Giải bài tập 1,2,3,4)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.
Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên