pacman, rainbows, and roller s

Chương 4. Lực Lo-ren-xơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 138 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi!
Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ!
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên