Teya Salat

Unit 7 Saving Energy: Getting Started

Look at the pictures. Work with a partner to make a list of things the family could do to save energy (Hãy nhìn những hình vẽ. Thực tập với bạn cùng học, lập một danh sách những việc mà gia đinh có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

UNIT 7: SAVING ENERGY

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)  

Look at the pictures. Work with a partner to make a list of things the family could do to save energy (Hãy nhìn những hình vẽ. Thực tập với bạn cùng học, lập một danh sách những việc mà gia đinh có thể làm để tiết kiệm năng lượng.) The water is running, it is flooding We should turn off the faucet There is nobody in the room.

We should turn off the light, the TV, the radio.

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

 Unit 7 Saving Energy: Speaking

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Reading

 Unit 7 Saving Energy: Write, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.
Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên