Snack's 1967

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (Giải bài tập 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào.
Better a broken promise than none at all.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên