Pair of Vintage Old School Fru

Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Language Focus trang 135 SGK. Động từ nào sau đây có túc từ theo sau, động từ nào không cần túc từ ?

UNIT 12: WATER SPORTS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Elision

* Grammar:

Exercise 1. Động từ nào sau đây có túc từ theo sau, động từ nào không cần túc từ ?

Đáp án.

Intransitive Verbs (Vi)                      Transitive verbs + Object (Vt)

sleep      lie          occur                    read         meet             write

arrive     rain          die                               grow           help              climb, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên