Polly po-cket

Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts Language Focus Trang 103 SGK. Ponunciation: Full anti contracted forms of auxiliaries và chọn đúng liên từ trong các câu đã cho.

UNIT 9: DESERTS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Ponunciation: Full anti contracted forms of auxiliaries

Grammar:

Exercise 1. Thêm so hay but và dấu phẩy cho đúng chỗ.

Đáp án.

1. so                     5. so

2. but                   6. but

3. so                    7. but, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.
There is nothing like a dream to create the future.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên