XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Language Focus trang 181 SGK. Hoàn thành câu với mệnh đề trạng ngữ chi thời gian (adv. clause of time) đã gợi ý trong bảng.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Intonation: The rising-falling tune

• Grammar:

Exercisel. Hoàn thành câu với mệnh đề trạng ngữ chi thời gian (adv. clause of time) đã gợi ý trong bảng.

Đáp án.

1. She’ll phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City.

2. After the war was over, we started rebuilding the country.

3. They met a lot of people while they were on holiday., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn
bằng sự vô ơn.
Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones
with ingratitude.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên