XtGem Forum catalog

Listening Unit 16 Lớp 12 Trang 178

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Listening trang 178 SGK. Theo cặp, em hãy thảo luận và trả lời câu hòi về việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của một số nước ASEAN.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, em hãy thảo luận và trả lời câu hòi về việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của một số nước ASEAN.

Đáp án gợi ý:

Some ASEAN countries such as the Philippines, Brunei, Singapore and Malaysia use English as a second language.

* Nghe và lặp lại

Buddhist                     Catholic                Geo-political entity

Mushlim                      God                     predominantlyCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên