Ring ring

Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Listening trang 132 SGK. Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi và nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và chọn đáp án đúng cho mỗi câu.

UNIT 12: WATER SPORTS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi:

trong hồ hay dưới biển             (in a swimming pool)

có thiết bị hay không               (with or without equipment)

theo cá nhân hay theo đội       (in a team or individually)

 

* Nghe và lặp lại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.
Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên