80s toys - Atari. I still have

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

Đề và Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

ĐỀ TOÁN 7 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

(Thi gian làm bài 45 phút) 

Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính:

7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ.
Nine tenths of education is encouragement.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên