Unit 12: Water Sports (Thể Thao Dưới Nước)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng. Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe. Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng. Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket