Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 15 Women In Society Language Focus trang 169 SGK. Chọn dạng đúng của động từ cho sẵn với một giới từ thích hợp để hoàn chỉnh câu.

UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Intonation: The rising tune

* Grammar:

Exercise 1. Chọn dạng đúng của động từ cho sẵn với một giới từ thích hợp để hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. glanced at                                           5. throw ... to

2. invited to                                            6. speaking to

3. listen to                                              7. wrote to, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích.
Hỗn thủy mạc ngư.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop