Chương II. Bài 3. Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 36, 37 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  36, 37  SGK Hóa lớp 12


Câu 1: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;              B. Nước brom và NAOH;


C. HNO3 và AgNO3/NH3;                  D. AgNO3/NH3 và NAOH.


Câu 2:  Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể làm men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?


A. Axit axetic;                            B. Glucozơ;


C. Saccarozơ;                             D. Fructozơ.


Câu 3: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:


a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.


b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ phai nhạt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog