XtGem Forum catalog

Chương II. Bài 3. Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 36, 37 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  36, 37  SGK Hóa lớp 12


Câu 1: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;              B. Nước brom và NAOH;


C. HNO3 và AgNO3/NH3;                  D. AgNO3/NH3 và NAOH.


Câu 2:  Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể làm men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?


A. Axit axetic;                            B. Glucozơ;


C. Saccarozơ;                             D. Fructozơ.


Câu 3: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:


a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.


b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên