Insane

Unit 9: Deserts (Sa Mạc)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts (Sa Mạc) đơn giản và dễ hiểu. Transition words (từ chuyên ý): là từ dùng để nổi hai ý liên quan lại với nhau trong câu. Chúng thường được dùng với dấu phẩy hoặc chấm phẩy.

UNIT 9: DESERTS

SA MẠC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên