XtGem Forum catalog

Unit 9: Deserts (Sa Mạc)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts (Sa Mạc) đơn giản và dễ hiểu. Transition words (từ chuyên ý): là từ dùng để nổi hai ý liên quan lại với nhau trong câu. Chúng thường được dùng với dấu phẩy hoặc chấm phẩy.

UNIT 9: DESERTS

SA MẠC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.
If you love something, set it free. If it returns, it's yours forever. If it doesn't, it wasn't yours to begin with.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên