XtGem Forum catalog

Unit 9: Deserts (Sa Mạc)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts (Sa Mạc) đơn giản và dễ hiểu. Transition words (từ chuyên ý): là từ dùng để nổi hai ý liên quan lại với nhau trong câu. Chúng thường được dùng với dấu phẩy hoặc chấm phẩy.

UNIT 9: DESERTS

SA MẠC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả.
Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên