Old school Swatch Watches

A trip to the countryside: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 3 a trip to the countryside language focus chi tiết nhất. What do these people wish? Write the sentences. Work with a partner. (Thực tập với người bạn)

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

LANGUAGE FOCUS

o Modal could/would with wish (review)

o Prepositions of time o Adverb clauses of result

1. What do these people wish? Write the sentences. (Những người này ưđc muốn điều gì. Hãy viết thành câu)

a. Ba / can have / new bicycle —> Ba wishes he could have a new bicycle.

b. Hoa / can visit / parents -» Hoa wishes she could visit her parents.

C. I / will pass / exam -> I wish I would pass the exam.

d. We / it / not rain. -» We wish it wasn't (weren't) raining.

e. He / can fly. -> He wishes he could fly., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người thông thái là ai? Là người học được từ tất cả mọi người. Người mạnh mẽ là ai? Là người kiểm soát được niềm đam mê của mình. Người giàu có là ai? Là người tự biết bằng lòng. Đó là ai vậy? Không ai cả.
Who is wise? He that learns from everyone. Who is powerful? He that governs his passions. Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên