Chương 4. Bài 13. Đại cương về Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 64 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  64  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là


A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.


B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.


C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.


D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.


Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?


A. Poli(vinyl clorua);


B. Pilisaccarit;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi giây phút bạn nghĩ về điều xấu, bạn nên chủ động nghĩ về điều tốt đẹp. Kiên quyết không bao che cho mối quan tâm không lành mạnh tới chuyện xấu của riêng mình. Đứng dậy, ăn năn, rũ bỏ, rồi đi tiếp.
Every minute you are thinking of evil, you might have been thinking of good instead. Refuse to pander to a morbid interest in your own misdeeds. Pick yourself up, be sorry, shake yourself, and go on again.
Evelyn Underhill
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967