Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 4. Bài 13. Đại cương về Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 64 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  64  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là


A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.


B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.


C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.


D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.


Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?


A. Poli(vinyl clorua);


B. Pilisaccarit;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống đáng giá
khi được hoàn thiện nhờ trí tưởng tượng.
Life is valuable
when completed by the imagination.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên