Snack's 1967

Chương III. Bài 11. Peptit và Protein – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  55  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?


A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;


B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;


C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;


D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.


Câu 2: Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?


A. NaOH;


B. AgNO3/NH3;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá khứ đang đợi ta trong mặt nạ tương lai.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên