Insane

Chương 8. Nhận biết một số ion trong dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  174  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.


Câu 2: Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.


Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:


A. Dung dịch chứa ion: NH4+


B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+


C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+


D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+


Câu 4: Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh như sao Bắc đẩu, duy nhất rõ ràng để mọi người tuân theo.
Vi chính dĩ đức, thệ như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên