XtGem Forum catalog

Chương 8. Nhận biết một số ion trong dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 174 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  174  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.


Câu 2: Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.


Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:


A. Dung dịch chứa ion: NH4+


B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+


C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+


D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+


Câu 4: Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên