Chương 7. Đồng và hợp chất của đồng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 158, 159 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  158, 159  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cấu hình electron của Cu2+ là :


A. [Ar]3d7.


B. [Ar]3d8.


C. [Ar]3d9.


D. [Ar]3d10.


Câu 2: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :


A.Mg


B.Cu., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.
Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop