Snack's 1967

Chương 7. Đồng và hợp chất của đồng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 158, 159 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  158, 159  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cấu hình electron của Cu2+ là :


A. [Ar]3d7.


B. [Ar]3d8.


C. [Ar]3d9.


D. [Ar]3d10.


Câu 2: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :


A.Mg


B.Cu., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở.
The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.
Niels Bohr
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên