XtGem Forum catalog

Writing Unit 2 Lớp 12 Trang 25

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Writing trang 25 SGK. Xem tranh và đọc lướt khung bài viết về nón lả. Chú ỷ tên gọi của các phần trong chiếc nón.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Xem tranh và đọc lướt khung bài viết về nón lả. Chú ỷ tên gọi của các phần trong chiếc nón.

leaf:  lá                         ribs:   gọng, khung nón

rim: vành nón             strap: quai nón

Task 2.Viết một đoạn văn khoảng 150 từ về chiếc nón lá của Việt Nam dừng khung bài và thông tin ở bài tập 1.

Đáp án gợi ý.

The conical leaf hat is one of the typical features (symbols) of the Vietnamese culture because it cannot be found from anywhere else in the world. The leaf hat is not only a symbol of Vietnamese girls (women), but has also become part of the spirit of the Vietnamese nation.

The hat is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The rims are shaped into conical form. The diameter of the hat is about 40-45 cm and it is about 25-30 cm high. The form is covered with the palm leaves, which are then sewn into all rims. Finally, the hat is trimmed and painted with a coat of attar oil., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng tốn thời gian nhìn lại những gì bạn đã mất. Hãy tiến tới bởi cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép bạn quay trở lại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên