Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 165 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  165  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :


a)Fe + H2SO4 (đặc) -> SO2 + …


b)Fe + HNO3 (đặc) -> NO2 + …


c)Fe + HNO3 (loãng) -> NO + …


d) FeS + HNO3 -> NO + Fe2(SO4)3 + …


Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :


Al – Fe ;Al – Cu và Cu – Fe.


Câu 3: Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai nghĩ rằng có thể không cần đến người khác thì thật lầm to nhưng ai nghĩ rằng những người khác không thể không cần đến mình thì còn lầm to hơn nữa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru