XtGem Forum catalog

Test Yourself D English 12 (Unit 9 - 10)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Test Yourself D English 12 (Unit 9 - 11) trang 116 SGK. Nghiên cứu các thông tin về tê giác sau đây và viết một đoạn văn mô tả loài thú này và đưa ra giãi pháp đề nghị để bảo vệ chủng khỏi bị tuyệt chủng.

TEST YOURSELF D

(Unit 9 - Unit 10)

 

I. Listening: Nghe đoạn văn và điền vào bảng, mỗi chỗ trống không quá 3 từ.

Đáp án.

1. bamboo shoots, leaves                 4. half

2. 12                                                5. cloning (the panda)

3. 600

Tapesript:

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world s rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend about 12 hours a day doing it., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên