Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + 1/x)8

Hướng dẫn giải:


Ta có: (x3 + 1/x)Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)


Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không chứa x khi và chỉ khi


Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)⇔ k = 6.


Vậy số hạng không chứa x trong khai triển (theo công thức nhị thức Niu – Tơn) của biểu thức đã cho là C68 = 28.Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước đầu tiên để vượt qua hậu quả của tai họa.
Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s