Snack's 1967

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + 1/x)8

Hướng dẫn giải:


Ta có: (x3 + 1/x)Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)


Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không chứa x khi và chỉ khi


Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)⇔ k = 6.


Vậy số hạng không chứa x trong khai triển (theo công thức nhị thức Niu – Tơn) của biểu thức đã cho là C68 = 28.Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục đích nào mà ngươi theo đuổi nó? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm tổn thương kẻ thù ư? Hãy biết rằng người phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất của sự phục thù là chính bản thân ngươi.
Why seeketh thou revenge, O man! With what purpose is it that thou pursuest it? Thinkest thou to pain thine adversary by it? Know that thou thyself feelest its greatest torments.
Akhenaton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên