Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 123 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 123 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 123 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:


(Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Bà Quyên đang nói chuyện với Lan về việc chuẩn bị cho Tết. Hãy xếp những câu nói của họ theo đúng thứ tự. Hãy bắt đầu như thế này):


Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 123 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


A: Have you tidied the bedrooms?


F: Yes, I have. Where are you going Mom?


C: To the market. I have to buy some oranges and some pomegranates., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
The strictest law sometimes becomes the severest injustice.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket