XtGem Forum catalog

Xin lập khoa luật - Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Xin lập khoa luật - Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ lớp 11

ĐỌC THÊM - XIN LẬP KHOA LUẬT - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ


(Trích: Tế cấp bát điều)


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả:


-       Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)


-       Quê : Bùi Chu – Hưng Trung – Hưng Nguyên – Nghệ An.


-       Là người thông thạo cả Hán học và Tây học → có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa trông rộng.


2. Giới thiệu: "Xin lập khoa luật"


Trích từ bản điều trần số 27: ‘‘Tế cấp bát điều’’ bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa luật.


3. Thể loại và bố cục, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
Today's patience can transform yesterday's discouragements into tomorrow's discoveries. Today's purposes can turn yesterday's defeats into tomorrow's determination.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên