Polly po-cket

Chương 3. Dòng điện trong kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 78 SGK Vật Lý lớp 11




Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  78  SGK Vật Lý lớp 11


 









ĐỀ BÀI


 


Câu 5: Phát biểu nào là chính xác


Các kim loại đều:


A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.


B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ


C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo ngiệt độ


D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.



, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó.
The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên