XtGem Forum catalog

Thao tác lập luận so sánh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận so sánh lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
I. Tìm hiểu bài


1. Khái niệm so sánh


-       So sánh là đối chiếu 2 sự vật, hiện tượng, để thấy được sự giống và khác nhau giữa 2 sự vật, hiện tượng ấy.


-       Có 2 kiểu so sánh: Tương đồng (chỉ ra những nét giống nhau) và tương phản (chỉ ra những nét khác nhau).


2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1: Đối tượng được so sánh: Bài văn Chiêu hồn. Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều.


Câu 2: Điểm giống và khác nhau.


-       Giống: Đều bàn về con người., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm.
We shall never know all the good that a simple smile can do.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên