pacman, rainbows, and roller s

Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh lớp 11

BÀI GIẢNG - VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA


(Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)


PHAN CHÂU TRINH


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Phan Châu Trinh (1872-1926)


-       Là người nổi tiếng thông minh từ bé


-       Có ý thức trách nhiệm đối với đất nước ngay từ tuổi thanh niên


-       Chủ trương cứu nước: bất bạo động => tuy không thành nhưng nhiệt huyết của ông ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào ái quốc đầu thế kỉ XX


-       Thơ văn của Phan châu Trinh là thơ văn tuyên truyền, vận động đồng bào làm cách mạng cứu nước, cứu dân, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan.
Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên