XtGem Forum catalog

Bài 63: Ôn tập phần Sinh vật và môi trường
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Ôn tập phần Sinh vật và môi trường – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 190


1.Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phán biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật.


2.Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?


Điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài là: quan hệ khác loài có nhiều hình thái quan hệ hơn quan hệ cùng loài.


3.Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ỏ những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số


–     Quần thể người khác quần thế sinh vật khác là có những đặc trưng kinh tế – xã hội mà quần thể sinh vật khác không có.


–     Ý nghĩa cùa hình tháp dân số:


Hình tháp dân số thể hiện tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong cùa từng lứa tuổi, từ đó cho thấy được đặc điểm phát triển dân sô’ của một nước.


4. Quần xã và quần thể phân biệt với nliau về những mối quan hệ cơ bản nào?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên