Polly po-cket

Lớp vỏ địa lí Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 23 lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Hoạt động kinh tế cùa xã hội loài người chẳng qua là sự can thiệp vào bước tiến triển của các quá trình tự nhiên trong lớp vò cảnh quan.

BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP LỚP VỎ ĐỊA LÍ

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

(Bài 28 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 76 SGK địa lý 10: Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất vói lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất...). 

Trả lời

Lóp vỏ địa lí hay lớp vỏ cành quan là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyền, thổ nhường quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

* Phân biệt lớp vỏ địa lí và lóp vỏ Trái Đất:

- Về vị trí: lớp vỏ địa lí ở trên lớp vỏ Trái Đất.

- Về chiều dày, giới hạn:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung, biết thương dân, biết nắm thời cơ để khi cần thì thu hút được dân vào việc lớn.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên