Snack's 1967

Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh lớp 11

BÀI GIẢNG - VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA


(Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)


PHAN CHÂU TRINH


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Phan Châu Trinh (1872-1926)


-       Là người nổi tiếng thông minh từ bé


-       Có ý thức trách nhiệm đối với đất nước ngay từ tuổi thanh niên


-       Chủ trương cứu nước: bất bạo động => tuy không thành nhưng nhiệt huyết của ông ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào ái quốc đầu thế kỉ XX


-       Thơ văn của Phan châu Trinh là thơ văn tuyên truyền, vận động đồng bào làm cách mạng cứu nước, cứu dân, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.
Life has no limitations, except the ones you make.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên