Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.
Fear is the foundation of most governments.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s