Old school Swatch Watches

Chương I -Tiết 7 : Áp suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27


C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a, b thì lực nào là áp lực ?

Chương I -Tiết 7 : Áp suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27


Hướng dẫn giải  • Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường

  • Cả 2 lực


C2. Hãy dựa vào thí nghiệm ở hinh 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn trường hợp (1) với trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3)


Tìm các dấu “=”, “>”, “<” thích hợp cho các ô trống của bảng 7. 1


Hướng dẫn giải


Chương I -Tiết 7 : Áp suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27


C3. Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây :


Tác dụng của áp lực càng lớp khi áp lực…..(1)…..và diện tích bị ép…..(2)……, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.
When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên