Snack's 1967

Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm qua đã kết thúc đêm qua.
Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.
Yesterday ended last night. Today is a brand
new day.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên