The Soda Pop

Xin lập khoa luật - Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Xin lập khoa luật - Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ lớp 11

ĐỌC THÊM - XIN LẬP KHOA LUẬT - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ


(Trích: Tế cấp bát điều)


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả:


-       Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)


-       Quê : Bùi Chu – Hưng Trung – Hưng Nguyên – Nghệ An.


-       Là người thông thạo cả Hán học và Tây học → có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa trông rộng.


2. Giới thiệu: "Xin lập khoa luật"


Trích từ bản điều trần số 27: ‘‘Tế cấp bát điều’’ bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa luật.


3. Thể loại và bố cục, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.
In the long
run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên